Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới

Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới
Đánh giá post

Nội dung giáo án phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng cùng Thầy Vũ

Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới là nội dung bài ngày hôm nay mình sẽ đăng gửi cho các bạn do Thầy Vũ thiết kế bài tập bên dưới dành riêng cho các bạn học viên hiện đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài giảng về phương pháp và kỹ năng phát triển tiếng Trung ứng dụng rất hay và rất bổ ích,được đăng trên kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp tại link sau nhé

Luyện tập nghe hiểu tiếng Trung HSK ứng dụng HSK 9 cấp

Các bạn hãy tham gia ứng dụng thi thử dưới đây để có thể đánh giá được trình độ của bản thân,bộ ứng dụng này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải cho các bạn.

Website thi thử HSK online 

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline. Các bạn xem lịch chi tiết tại link sau nha.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Dưới đây là link tổng hợp bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển ChineMaster phù hợp với các bạn nào vừa mới bắt đầu học tiếng Trung do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ cùng các cộng sự biên soạn.

Tổng hợp giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới của Thầy Vũ

Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới do Thầy Vũ thiết kế bài tập bên dưới dành riêng cho các bạn học viên hiện đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

几天来,美国的三个城市被列为世界上空气质量最差的城市。根据世界空气质量监测机构 IQAir 的数据,波特兰、西雅图和丹佛是空气质量最差的 10 个城市之一。这一切都是由于历史性的野火在加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿的部分地区继续燃烧。

根据政府管理的空气质量组织 AirNow 的数据,西部其他几个地区的空气质量被列为“危险”或“非常不健康”,并且已经持续数天。

如果您住在这些地区之一,但您的家中并没有受到野火的直接威胁,那么自然会想知道这对您的日常生活意味着什么,包括您的日常锻炼。而且,即使您不住在这些地区之一,您可能仍然居住在空气质量不时时常糟糕的地方。

这一切都引出了一个问题:当空气质量不佳时,在户外锻炼是否安全?当室外空气质量差时,在室内锻炼怎么样?如果你真的这样做了会发生什么?以下是肺病学家和重症监护专家对空气质量不佳时在户外和室内锻炼的看法。

首先,一些空气污染基础知识:根据美国国家环境健康科学研究所 (NIEHS) 的说法,空气污染是一个相当广泛的术语,用于描述来自人造和天然来源的有害物质的混合物。 NIEHS 表示,导致空气质量差的因素有很多,包括汽车尾气、燃料油和用于加热房屋的天然气、制造和发电的副产品、化学生产产生的烟雾、野火产生的烟雾、火山产生的气体火山喷发,以及从土壤中分解有机物排放出的气体(如甲烷)。

空气污染中有很多不同的元素对你有害,但它们通常包括地面臭氧、各种形式的碳、氮氧化物、硫氧化物、挥发性有机化合物、多环芳烃和细颗粒物、化学品NIEHS 表示,例如硫酸盐、硝酸盐、碳或矿物粉尘,它们比人的头发细 30 倍。

有很多事情需要担心,但都很重要——细颗粒物会被吸入肺组织深处,随着时间的推移,它会导致严重的健康问题。 “细颗粒物有可能一直到达肺泡或微小气囊,这是氧气和二氧化碳交换的地方,”奥兰治市圣约瑟夫医院的肺病学家 Raymond Casciari 医学博士说,加州,告诉健康。 “这就是它从空气到血液的地方。我们绝对不希望那里有细颗粒物。”

Casciari 博士说,在短期内,吸入劣质空气会导致咳嗽、正常呼吸困难、眼睛刺痛、流鼻涕、喘息、胸痛和呼吸急促等症状。但随着时间的推移,暴露在空气污染中会导致严重的健康问题。 NIEHS 特别列出了以下潜在问题。

这是一个艰难的不。罗格斯大学转化医学与科学研究所所长、肺部重症监护专家 Reynold Panettieri 医学博士在任何情况下都暴露在糟糕的空气中并不是什么好事,但在其中锻炼会使您的呼吸系统暴露在更多的不良空气中大学,告诉健康。

“当你锻炼时,你的吸气和呼气速度会更快,这让你的肺的更多部分暴露在空气污染中的可能性更大,”他说。 Panettieri 博士说,运动时呼吸也会更深,这会将污染物推入更深的肺部。 “在糟糕的空气质量中,你能做的最糟糕的事情就是锻炼。”

不幸的是,也无法避免在空气质量差的情况下锻炼的危险。例如,戴上布口罩对保护你没有多大作用。 Casciari 博士说,虽然它可以帮助过滤掉空气中较大的颗粒,但它不会阻止细颗粒物质进入您的肺部。

即使您确实尝试在户外锻炼(同样,您不应该这样做),您的表现也会受到影响。 Panettieri 博士说,在空气质量差的情况下,你将无法锻炼。总的来说,这在任何情况下都不是一个好主意。 “当空气质量不好时,你可以等一两天到户外锻炼,”卡夏里博士说。 “这不值得。”

如果您不能在空气质量差的环境中到户外锻炼,您仍然可以选择在室内锻炼,对吗?这取决于。 “当然,取决于房屋的通风方式 [和] 房屋的‘密闭性’,一些颗粒物可能会进入房屋,”伊坎医学院肺部医学和重症监护医学教授路易斯 R.德帕洛 (Louis R. DePalo) 医学博士,告诉健康。他说,这可能会导致一些暴露于空气污染的症状,特别是如果您患有哮喘或其他肺部疾病,“但肯定会减少。 “

Phiên âm tiếng Trung cho bài tập ứng dụng Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới.

Jǐ tiān lái, měiguó de sān gè chéngshì bèi liè wèi shìjiè shàng kōngqì zhí liàng zuì chà de chéngshì. Gēnjù shìjiè kōngqì zhí liàng jiāncè jīgòu IQAir de shùjù, bō tè lán, xīyǎtú hé dānfú shì kōngqì zhí liàng zuì chà de 10 gè chéngshì zhī yī. Zhè yīqiè dōu shì yóuyú lìshǐ xìng de yěhuǒ zài jiālìfúníyǎ, élēigāng hé huáshèngdùn de bùfèn dìqū jìxù ránshāo.

Gēnjù zhèngfǔ guǎnlǐ de kōngqì zhí liáng zǔzhī AirNow de shùjù, xībù qítā jǐ gè dìqū de kōngqì zhí liàng bèi liè wèi “wéixiǎn” huò “fēicháng bùjiànkāng”, bìngqiě yǐjīng chíxù shù tiān.

Rúguǒ nín zhù zài zhèxiē dìqū zhī yī, dàn nín de jiāzhōng bìng méiyǒu shòudào yěhuǒ de zhíjiē wēixié, nàme zìrán huì xiǎng zhīdào zhè duì nín de rìcháng shēnghuó yìwèizhe shénme, bāokuò nín de rìcháng duànliàn. Érqiě, jíshǐ nín bù zhù zài zhèxiē dìqū zhī yī, nín kěnéng réngrán jūzhù zài kōngqì zhí liàng bùshí shícháng zāogāo dì dìfāng.

Zhè yīqiè dōu yǐnchūle yīgè wèntí: Dāng kōngqì zhí liàng bù jiā shí, zài hùwài duànliàn shìfǒu ānquán? Dāng shìwài kōngqì zhí liàng chà shí, zài shìnèi duànliàn zěnme yàng? Rúguǒ nǐ zhēn de zhèyàng zuòle huì fāshēng shénme? Yǐxià shì fèibìng xué jiā hé zhòngzhèng jiānhù zhuānjiā duì kōngqì zhí liàng bù jiā shí zài hùwài hé shìnèi duànliàn de kànfǎ.

Shǒuxiān, yīxiē kōngqì wūrǎn jīchǔ zhīshì: Gēnjù měiguó guójiā huánjìng jiànkāng kēxué yánjiū suǒ (NIEHS) de shuōfǎ, kōngqì wūrǎn shì yīgè xiāngdāng guǎngfàn de shùyǔ, yòng yú miáoshù láizì rénzào hé tiānrán láiyuán de yǒuhài wùzhí de hùnhéwù. NIEHS biǎoshì, dǎozhì kōngqì zhí liàng chà de yīnsù yǒu hěnduō, bāokuò qìchē wěiqì, ránliào yóu hé yòng yú jiārè fángwū de tiānránqì, zhìzào hé fādiàn de fùchǎnpǐn, huàxué shēngchǎn chǎnshēng de yānwù, yěhuǒ chǎnshēng de yānwù, huǒshān chǎnshēng de qìtǐ huǒshān pēnfā, yǐjí cóng tǔrǎng zhōng fēnjiě yǒujīwù páifàng chū de qìtǐ (rú jiǎwán).

Kōngqì wūrǎn zhōng yǒu hěnduō bùtóng de yuánsù duì nǐ yǒuhài, dàn tāmen tōngcháng bāokuò dìmiàn chòuyǎng, gè zhǒng xíngshì de tàn, dàn yǎnghuà wù, liú yǎnghuà wù, huīfā xìng yǒujī huàhéwù, duō huán fāngtīng hé xì kēlìwù, huàxué pǐn NIEHS biǎoshì, lìrú liúsuān yán, xiāosuān yán, tàn huò kuàngwù fěnchén, tāmen bǐ rén de tóufǎ xì 30 bèi.

Yǒu hěnduō shìqíng xūyào dānxīn, dàn dōu hěn zhòngyào——xì kēlìwù huì bèi xīrù fèi zǔzhī shēn chù, suízhe shíjiān de tuīyí, tā huì dǎozhì yánzhòng de jiànkāng wèntí. “Xì kēlìwù yǒu kěnéng yīzhí dàodá fèipào huò wéixiǎo qìnáng, zhè shì yǎngqì hé èryǎnghuàtàn jiāohuàn dì dìfāng,” ào lán zhì shì shèng yuēsèfū yīyuàn de fèibìng xué jiā Raymond Casciari yīxué bóshì shuō, jiāzhōu, gàosù jiànkāng. “Zhè jiùshì tā cóng kōngqì dào xiěyè dì dìfāng. Wǒmen juéduì bù xīwàng nà li yǒu xì kēlìwù.”

Casciari bóshì shuō, zài duǎnqí nèi, xīrù lièzhì kōngqì huì dǎozhì késòu, zhèngcháng hūxī kùnnán, yǎnjīng cì tòng, liú bítì, chuǎnxī, xiōngtòng hé hūxī jícù děng zhèngzhuàng. Dàn suízhe shíjiān de tuīyí, bàolù zài kōngqì wūrǎn zhōng huì dǎozhì yánzhòng de jiànkāng wèntí. NIEHS tèbié liè chūle yǐxià qiánzài wèntí.

Zhè shì yīgè jiānnán de bù. Luō gé sī dàxué zhuǎnhuà yīxué yǔ kēxué yánjiū suǒ suǒ cháng, fèi bù zhòngzhèng jiānhù zhuānjiā Reynold Panettieri yīxué bóshì zài rènhé qíngkuàng xià dōu bàolù zài zāogāo de kōngqì zhòng bìng bùshì shénme hǎoshì, dàn zài qízhōng duànliàn huì shǐ nín de hūxī xìtǒng bàolù zài gèng duō de bùliáng kōngqì zhòng dàxué, gàosù jiànkāng.

“Dāng nǐ duànliàn shí, nǐ de xī qì hé hū qì sùdù huì gèng kuài, zhè ràng nǐ de fèi de gèng duō bùfèn bàolù zài kōngqì wūrǎn zhōng de kěnéng xìng gēng dà,” tā shuō. Panettieri bóshì shuō, yùndòng shí hūxī yě huì gēngshēn, zhè huì jiāng wūrǎn wù tuī rù gēngshēn de fèi bù. “Zài zāogāo de kōngqì zhí liàng zhōng, nǐ néng zuò de zuì zāogāo de shìqíng jiùshì duànliàn.”

Bùxìng de shì, yě wúfǎ bìmiǎn zài kōngqì zhí liàng chà de qíngkuàng xià duànliàn de wéixiǎn. Lìrú, dài shàng bù kǒuzhào duì bǎohù nǐ méiyǒu duōdà zuòyòng. Casciari bóshì shuō, suīrán tā kěyǐ bāngzhù guòlǜ diào kōngqì zhòng jiào dà de kēlì, dàn tā bù huì zǔzhǐ xì kēlì wùzhí jìnrù nín de fèi bù.

Jíshǐ nín quèshí chángshì zài hùwài duànliàn (tóngyàng, nín bù yìng gāi zhèyàng zuò), nín de biǎoxiàn yě huì shòudào yǐngxiǎng. Panettieri bóshì shuō, zài kōngqì zhí liàng chà de qíngkuàng xià, nǐ jiāng wúfǎ duànliàn. Zǒng de lái shuō, zhè zài rènhé qíngkuàng xià dōu bùshì yīgè hǎo zhǔyì. “Dāng kōngqì zhí liàng bù hǎo shí, nǐ kěyǐ děng yī liǎng tiān dào hùwài duànliàn,” kǎ xià lǐ bóshì shuō. “Zhè bù zhídé.”

Rúguǒ nín bùnéng zài kōngqì zhí liàng chà de huánjìng zhōng dào hùwài duànliàn, nín réngrán kěyǐ xuǎnzé zài shìnèi duànliàn, duì ma? Zhè qǔjué yú. “Dāngrán, qǔjué yú fángwū de tōngfēng fāngshì [hé] fángwū de ‘mìbì xìng’, yīxiē kēlìwù kěnéng huì jìnrù fángwū,” yī kǎn yīxué yuàn fèi bù yīxué hé zhòngzhèng jiānhù yīxué jiàoshòu lùyìsī R. Dé pà luò (Louis R. DePalo) yīxué bóshì, gàosù jiànkāng. Tā shuō, zhè kěnéng huì dǎozhì yīxiē bàolù yú kōngqì wūrǎn de zhèngzhuàng, tèbié shì rúguǒ nín huàn yǒu xiāochuǎn huò qítā fèi bù jíbìng,“dàn kěndìng huì jiǎnshǎo. “

Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cho Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới.

Trong nhiều ngày, ba thành phố của Hoa Kỳ đã được liệt kê là có chất lượng không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Theo cơ quan giám sát chất lượng không khí thế giới, IQAir, Portland, Seattle và Denver là một trong 10 thành phố tồi tệ nhất về chất lượng không khí. Tất cả là do các trận cháy rừng lịch sử tiếp tục bùng cháy ở các vùng của California, Oregon và Washington.

Chất lượng không khí ở một số khu vực khác ở phía tây được liệt kê là “nguy hiểm” hoặc “rất không tốt cho sức khỏe” và đã kéo dài nhiều ngày, theo dữ liệu từ tổ chức chất lượng không khí do chính phủ quản lý AirNow.

Nếu bạn sống ở một trong những khu vực này nhưng không bị cháy rừng đe dọa ngay lập tức đến nhà mình, bạn sẽ tự hỏi điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống hàng ngày của bạn, bao gồm cả thói quen tập luyện của bạn. Và, ngay cả khi bạn không sống ở một trong những khu vực đó, đôi khi bạn vẫn có thể sống ở một nơi nào đó có chất lượng không khí kém.

Tất cả đặt ra câu hỏi: Liệu tập thể dục ngoài trời có an toàn khi chất lượng không khí xấu? Tập thể dục trong nhà khi chất lượng không khí bên ngoài kém thì sao? Và điều gì có thể xảy ra nếu bạn thực sự làm điều đó? Dưới đây là những điều mà các nhà nghiên cứu bệnh học và chuyên gia chăm sóc quan trọng phải nói về việc tập thể dục ngoài trời — và trong nhà — khi chất lượng không khí xấu.

Thứ nhất, một số vấn đề cơ bản về ô nhiễm không khí: Ô nhiễm không khí là một thuật ngữ khá rộng để mô tả sự kết hợp của các chất độc hại từ cả nguồn nhân tạo và tự nhiên, theo Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (NIEHS). NIEHS cho biết có rất nhiều thứ có thể góp phần vào chất lượng không khí kém, bao gồm khí thải từ xe cộ, dầu nhiên liệu và khí đốt tự nhiên được sử dụng để sưởi ấm nhà cửa, các sản phẩm phụ của quá trình sản xuất và phát điện, khói từ sản xuất hóa chất, khói từ cháy rừng, khí từ núi lửa phun trào, và các khí như mêtan, được thải ra từ việc phân hủy chất hữu cơ trong đất.

Có rất nhiều yếu tố khác nhau trong ô nhiễm không khí có hại cho bạn, nhưng chúng thường bao gồm ôzôn ở tầng mặt đất, các dạng khác nhau của cacbon, oxit nitơ, oxit lưu huỳnh, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hydrocacbon thơm đa vòng và các chất hạt mịn, hóa chất như sunfat, nitrat, cacbon hoặc bụi khoáng mỏng hơn tóc người 30 lần, NIEHS cho biết.

Có rất nhiều điều phải lo lắng ở đó, nhưng tất cả đều quan trọng – các chất dạng hạt nhỏ có thể được hít vào sâu trong mô phổi của bạn, nơi nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng theo thời gian. Raymond Casciari, MD, một nhà nghiên cứu về phổi tại Bệnh viện St. Joseph ở Orange, cho biết: “Các vật chất dạng hạt mịn có khả năng đi đến tất cả các phế nang, hoặc túi khí nhỏ, trong phổi của bạn, nơi trao đổi oxy và carbon dioxide. Calif., Nói với Health. “Đó là nơi nó truyền từ không khí sang máu. Chúng tôi chắc chắn không muốn có các vật chất hạt mịn ở đó. ”

Về cơ bản, hít thở không khí chất lượng kém có thể gây ra các triệu chứng như ho, khó thở bình thường, cay mắt, chảy nước mũi, thở khò khè, đau ngực và khó thở, Tiến sĩ Casciari nói. Nhưng theo thời gian, tiếp xúc với không khí ô nhiễm có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. NIEHS liệt kê cụ thể những vấn đề sau đây là các vấn đề tiềm ẩn.

Đó là một không khó. Tiếp xúc với chất lượng không khí kém trong bất kỳ hoàn cảnh nào là không tốt, nhưng tập thể dục trong đó sẽ khiến hệ hô hấp của bạn tiếp xúc với không khí tồi tệ hơn nữa, chuyên gia chăm sóc quan trọng về phổi Reynold Panettieri, MD, giám đốc Viện Khoa học và Y học Dịch thuật tại Rutgers Đại học, nói với Health.

Ông nói: “Khi bạn tập thể dục, bạn hít vào và thở ra nhanh hơn, và điều đó có nhiều khả năng để các bộ phận của phổi tiếp xúc với ô nhiễm không khí hơn. Tiến sĩ Panettieri nói rằng bạn cũng thở sâu hơn khi tập thể dục và điều đó có thể đẩy các chất ô nhiễm vào phổi sâu hơn. “Trong điều kiện chất lượng không khí xấu, điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là tập thể dục”.

Thật không may, không có cách nào để tránh nguy hiểm của việc tập thể dục trong môi trường chất lượng không khí kém. Ví dụ, đeo khẩu trang bằng vải sẽ không có tác dụng bảo vệ bạn nhiều. Tiến sĩ Casciari nói: Mặc dù nó có thể giúp lọc ra các hạt lớn hơn trong không khí, nhưng nó sẽ không chặn các vật chất hạt mịn xâm nhập vào phổi của bạn.

Và ngay cả khi bạn cố gắng tập luyện ngoài trời – điều mà bạn không nên làm – hiệu suất của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Panettieri nói, bạn sẽ không thể tập thể dục trong điều kiện chất lượng không khí kém. Nhìn chung, nó không phải là một ý tưởng hay trong bất kỳ trường hợp nào. Tiến sĩ Casciari nói: “Khi chất lượng không khí xấu, bạn có thể đợi một hoặc hai ngày để tập thể dục bên ngoài. “Nó không đáng.”

Nếu bạn không thể ra ngoài và tập thể dục trong điều kiện không khí kém chất lượng, bạn có thể lựa chọn tập luyện bên trong, phải không? Nó phụ thuộc. “Chắc chắn, tùy thuộc vào cách các ngôi nhà được thông gió [và] độ kín của chúng, một số hạt vật chất có thể xâm nhập vào nhà,” Louis R. DePalo, MD, giáo sư y học phổi và y học chăm sóc quan trọng tại Trường Y Icahn , nói với Health. Ông nói, điều đó có thể dẫn đến một số triệu chứng của việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí, đặc biệt là nếu bạn bị hen suyễn hoặc một bệnh phổi khác, nhưng chắc chắn ở mức độ giảm.

Bài học ngày hôm nay Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới xin được kết thúc tại đây,chúc các bạn học tập tiếng Trung thật tốt nhé.

0 responses on "Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.