Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster
Đánh giá post

Chuyên đề học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp từ cơ bản đến nâng cao

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster Thầy Vũ thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển. Bài học hôm nay sẽ được đăng công khai trên được đăng trên kênh Luyện thi HSK online của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ quận Thanh Xuân  và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận 10 TP HCM.

Bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin chính là phần mềm gõ tiếng Trung Quốc tốt nhất hiện nay và được đánh giá rất cao bởi Cộng đồng dân tiếng Trung. Các bạn cũng nên nhanh tay tải bộ gõ về để học dần nhé.

Cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin

Các bạn hãy tham gia ứng dụng thi thử dưới đây để có thể đánh giá được trình độ của bản thân,bộ ứng dụng này do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và đăng tải cho các bạn.

Thi thử HSK online cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển phiên bản mới là bản nâng cấp của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ sau khi ra mắt với công chúng bộ giáo trình Tiếng Trung ChineMaster 6 quyển phiên bản mới.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster đã khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới tại link sau nhé

Phương pháp Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng mới

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster Thầy Vũ

Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster Thầy Vũ thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

在评论家抱怨其速度缓慢且读数不一致后,Zacrate 升级了其 pro 系列设备,而最新一代是一项重大改进——近 6,000 名购物者给予了它完美的评价。根据该品牌进行的实验室测试,新型号只需 10 秒即可读取生命体征,并提供与实际数字偏差在 0.2% 以内的血液饱和度读数。它还在所有光照条件下(包括室内和室外设置)提供一致的读数,并在易于阅读的 LED 屏幕上显示统计数据。此外,它提供高达 100% 的氧饱和度 (SpO2),而不是像大多数设备那样将读数限制在 99%。

可能很难准确理解您的健康统计数据的含义——但这款脉搏血氧仪希望能够简化它。 LED 屏幕在将设备连接到您的指尖后 10 秒内显示您的心率、氧饱和度和血压。内置警报会在两种情况下提醒您:如果您测量脉搏不正确,或者您的统计数据超出安全范围。这确保您不仅可以访问您的数据,还可以了解您的生命体征是否达到了不安全点。自然,95% 的评论者对该设备给予了正面评价。

这款经济实惠的脉搏血氧仪采用单按钮设计,适合所有年龄段的人使用。只需将其夹在您的手指上,按下按钮,然后等待您的统计数据显示在 LED 屏幕上。电池供电的拨片在 5 秒后自动关闭以节省能量,屏幕上的电量显示符号将指示是否需要装入新的 AAA 电池。它已经成为数百名评论家的首选,它甚至还配有挂绳,可以随身携带设备。

使用这款健康追踪环进行 12 小时连续心率和氧气监测。独特的环形传感器可在屏幕上跟踪和显示您的重要统计数据,以便轻松了解您的健康状况。它还记录您的日常数据,您可以在智能手机应用程序或个人计算机上访问这些数据以跟踪一段时间内的趋势。但可充电设备最引人注目的功能是可选的警报设置;每次您的统计数据低于您在应用程序上设置的阈值时,它都会振动戒指。一位评论者在他们第一次佩戴时就写下了这个警报设置“挽救了他们的生命”——当他们在预约时展示该设备时,它甚至给另一位评论者的医生和护士留下了深刻的印象。

跟踪您的健康数据可能是一项乏味的任务,但这款脉搏血氧仪可以为您完成。它通过蓝牙连接到智能手机应用程序并实时发送您的读数,以创建关于您的氧气水平和心率的每日、每周、每月甚至年度报告。您的氧气水平被准确记录,正常氧气读数范围(70% 和 100% 之间)之间仅存在 2% 的偏差 – 一位审查员发现这与他们医生办公室的受监管医疗设备在 2 个不同场合的读数一致.

健身追踪器是一种很好的多功能替代脉搏血氧仪。从 Fitbit 选择设备,例如 Fitbit Charge 4,可以使用内置的红色和红外传感器计算您估计的氧气变化,这些传感器的工作方式类似于脉搏血氧仪,以估算您血液中的氧气含量。数据会记录在您的睡眠应用程序中,并指示是否存在小的或大的变化。当然,Charge 4 拥有一长串附加功能,例如内置 GPS、心率监测和通过称为“活动区分钟数”的新功能进行的活动跟踪——它是每天达到 10,000 步的替代方案。

冠状病毒大流行可能会让您无法去健身房,但这并不意味着您的整个锻炼计划也应该取消。事实上,做一些阻力训练——或任何类型的运动,就此而言——将帮助你保持理智(你好,隔离疲劳)并保护你的健康。

幸运的是,您不需要大量的健身器材来进行严肃的举重训练。使用一对哑铃,您可以做的事情没有限制。无论您的目标是增加肌肉大小还是增加瘦体重并增强肌肉,哑铃都是训练者的首选是有原因的。

“哑铃不需要太多空间。它们可用于各种运动,包括力量和体能训练,”Fhitting Room 的 NSCA 认证私人教练 Renee Peel 告诉 Health。“哑铃也很容易添加到体重锻炼中以增加负荷,使运动更在增加力量和肌肉张力方面具有挑战性且有效。”

因为在 reg 上举起一组重量对您来说非常有用,所以这里有一个由 Peel 创建的从头到脚的哑铃锻炼,您可以在家中进行。如果您是初学者,Peel 建议您选择中等重量,并在整个锻炼过程中特别注意该重量。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster.

Zài pínglùn jiā bàoyuàn qí sùdù huǎnmàn qiě dú shǔ bùyīzhì hòu,Zacrate shēngjíle qí pro xìliè shèbèi, ér zuìxīn yīdài shì yī xiàng zhòngdà gǎijìn——jìn 6,000 míng gòuwù zhě jǐyǔle tā wánměi de píngjià. Gēnjù gāi pǐnpái jìnxíng de shíyàn shì cèshì, xīn xínghào zhǐ xū 10 miǎo jí kě dòu qǔ shēngmìng tǐzhēng, bìng tígōng yǔ shíjì shùzì piānchā zài 0.2% Yǐnèi de xiěyè bǎohé dù dúshù. Tā hái zài suǒyǒu guāngzhào tiáojiàn xià (bāokuò shìnèi hé shìwài shèzhì) tígōng yīzhì de dúshù, bìng zài yìyú yuèdú de LED píngmù shàng xiǎnshì tǒngjì shùjù. Cǐwài, tā tígōng gāodá 100% de yǎng bǎohé dù (SpO2), ér bùshì xiàng dà duōshù shèbèi nàyàng jiāng dúshù xiànzhì zài 99%.

Kěnéng hěn nán zhǔnquè lǐjiě nín de jiànkāng tǒngjì shùjù de hányì——dàn zhè kuǎn màibó xuè yǎng yí xīwàng nénggòu jiǎnhuà tā. LED píngmù zài jiāng shèbèi liánjiē dào nín de zhǐ jiān hòu 10 miǎo nèi xiǎnshì nín de xīnlǜ, yǎng bǎohé dù hé xiěyā. Nèizhì jǐngbào huì zài liǎng zhǒng qíngkuàng xià tíxǐng nín: Rúguǒ nín cèliáng màibó bù zhèngquè, huòzhě nín de tǒngjì shùjù chāochū ānquán fànwéi. Zhè quèbǎo nín bùjǐn kěyǐ fǎngwèn nín de shùjù, hái kěyǐ liǎojiě nín de shēngmìng tǐzhēng shìfǒu dádào liǎo bù ānquán diǎn. Zìrán,95% de pínglùn zhě duì gāi shèbèi jǐyǔle zhèngmiàn píngjià.

Zhè kuǎn jīngjì shíhuì de màibó xuè yǎng yí cǎiyòng dān ànniǔ shèjì, shìhé suǒyǒu niánlíng duàn de rén shǐyòng. Zhǐ xū jiāng qí jiā zài nín de shǒuzhǐ shàng, àn xià ànniǔ, ránhòu děngdài nín de tǒngjì shùjù xiǎnshì zài LED píngmù shàng. Diànchí gōngdiàn de bō piàn zài 5 miǎo hòu zìdòng guānbì yǐ jiéshěng néngliàng, píngmù shàng de diànliàng xiǎnshì fúhào jiàng zhǐshì shìfǒu xūyào zhuāng rù xīn de AAA diànchí. Tā yǐjīng chéngwéi shù bǎi míng pínglùn jiā de shǒuxuǎn, tā shènzhì hái pèi yǒu guà shéng, kěyǐ suíshēn xiédài shèbèi.

Shǐyòng zhè kuǎn jiànkāng zhuīzōng huán jìnxíng 12 xiǎoshí liánxù xīnlǜ hé yǎngqì jiāncè. Dútè de huánxíng chuángǎnqì kě zài píngmù shàng gēnzōng hé xiǎnshì nín de zhòngyào tǒngjì shùjù, yǐbiàn qīngsōng liǎojiě nín de jiànkāng zhuàngkuàng. Tā hái jìlù nín de rìcháng shùjù, nín kěyǐ zài zhìnéng shǒujī yìngyòng chéngxù huò gèrén jìsuànjī shàng fǎngwèn zhèxiē shùjù yǐ gēnzōng yīduàn shíjiān nèi de qūshì. Dàn kě chōngdiàn shèbèi zuì yǐn rén zhùmù dì gōngnéng shì kě xuǎn de jǐngbào shèzhì; měi cì nín de tǒngjì shùjù dī yú nín zài yìngyòng chéngxù shàng shèzhì de yùzhí shí, tā dūhuì zhèndòng jièzhǐ. Yī wèi pínglùn zhě zài tāmen dì yī cì pèidài shí jiù xiě xiàle zhège jǐngbào shèzhì “wǎnjiùle tāmen de shēngmìng”——dāng tāmen zài yùyuē shí zhǎnshì gāi shèbèi shí, tā shènzhì gěi lìng yī wèi pínglùn zhě de yīshēng hé hùshì liú xiàle shēnkè de yìnxiàng.

Gēnzōng nín de jiànkāng shùjù kěnéng shì yī xiàng fáwèi de rènwù, dàn zhè kuǎn màibó xuè yǎng yí kěyǐ wéi nín wánchéng. Tā tōngguò lányá liánjiē dào zhìnéng shǒujī yìngyòng chéngxù bìng shíshí fāsòng nín de dúshù, yǐ chuàngjiàn guānyú nín de yǎngqì shuǐpíng hé xīnlǜ de měi rì, měi zhōu, měi yuè shènzhì niándù bàogào. Nín de yǎngqì shuǐpíng bèi zhǔnquè jìlù, zhèngcháng yǎngqì dúshù fànwéi (70% hé 100% zhī jiān) zhī jiān jǐn cúnzài 2% de piānchā – yī wèi shěnchá yuán fāxiàn zhè yǔ tāmen yīshēng bàngōngshì de shòu jiānguǎn yīliáo shèbèi zài 2 gè bùtóng chǎnghé de dú shǔ yīzhì.

Jiànshēn zhuīzōng qì shì yī zhǒng hěn hǎo de duō gōngnéng tìdài màibó xuè yǎng yí. Cóng Fitbit xuǎnzé shèbèi, lìrú Fitbit Charge 4, kěyǐ shǐyòng nèizhì de hóngsè hé hóngwài zhuàn gǎn qì jìsuàn nín gūjì de yǎngqì biànhuà, zhèxiē chuángǎnqì de gōngzuò fāngshì lèisì yú màibó xuè yǎng yí, yǐ gūsuàn nín xiěyè zhōng de yǎngqì hánliàng. Shùjù huì jìlù zài nín de shuìmián yìngyòng chéngxù zhōng, bìng zhǐshì shìfǒu cúnzài xiǎo de huò dà de biànhuà. Dāngrán,Charge 4 yǒngyǒu yī cháng chuàn fùjiā gōngnéng, lìrú nèizhì GPS, xīnlǜ jiāncè hé tōngguò chēng wèi “huódòng qū fēnzhōng shù” de xīn gōngnéng jìnxíng de huódòng gēnzōng——tā shì měitiān dá dào 10,000 bù de tìdài fāng’àn.

Guānzhuàng bìngdú dà liúxíng kěnéng huì ràng nín wúfǎ qù jiànshēnfáng, dàn zhè bìng bù yìwèizhe nín de zhěnggè duànliàn jìhuà yě yīnggāi qǔxiāo. Shìshí shàng, zuò yīxiē zǔlì xùnliàn——huò rènhé lèixíng de yùndòng, jiùcǐ ér yán——jiāng bāngzhù nǐ bǎochí lǐzhì (nǐ hǎo, gélí píláo) bìng bǎohù nǐ de jiànkāng.

Xìngyùn de shì, nín bù xūyào dàliàng de jiànshēn qìcái lái jìnxíng yánsù de jǔzhòng xùnliàn. Shǐyòng yī duì yǎlíng, nín kěyǐ zuò de shìqíng méiyǒu xiànzhì. Wúlùn nín de mùbiāo shì zēngjiā jīròu dàxiǎo háishì zēngjiā shòu tǐzhòng bìng zēngqiáng jīròu, yǎlíng dōu shì xùnliàn zhě de shǒuxuǎn shì yǒu yuányīn de.

“Yǎlíng bù xūyào tài duō kōngjiān. Tāmen kěyòng yú gè zhǒng yùndòng, bāokuò lìliàng hé tǐnéng xùnliàn,”Fhitting Room de NSCA rènzhèng sīrén jiàoliàn Renee Peel gàosù Health.“Yǎlíng yě hěn róngyì tiānjiā dào tǐzhòng duànliàn zhōng yǐ zēngjiā fùhè, shǐ yùndòng gèng zài zēngjiā lìliàng hé jīròu zhānglì fāngmiàn jùyǒu tiǎozhàn xìng qiě yǒuxiào.”

Yīnwèi zài reg shàng jǔ qǐ yī zǔ zhòngliàng duì nín lái shuō fēicháng yǒuyòng, suǒyǐ zhè li yǒu yīgè yóu Peel chuàngjiàn de cóngtóu dào jiǎo de yǎlíng duànliàn, nín kěyǐ zài jiāzhōng jìnxíng. Rúguǒ nín shì chū xuézhě,Peel jiànyì nín xuǎnzé zhōngděng zhòngliàng, bìng zài zhěnggè duànliàn guòchéng zhōng tèbié zhùyì gāi zhòngliàng.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế cho bài tập Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster.

Zacurate đã nâng cấp thiết bị dòng chuyên nghiệp của mình sau khi những người đánh giá phàn nàn rằng nó chạy chậm và cho kết quả không nhất quán và thế hệ mới nhất là một cải tiến đáng kể – gần 6.000 người mua sắm đã đánh giá nó hoàn hảo. Mô hình mới đọc chỉ số chỉ trong 10 giây và cho kết quả đo độ bão hòa trong máu trong độ lệch 0,2% so với con số thực tế, theo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm do thương hiệu thực hiện. Nó cũng cung cấp khả năng đọc nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng, bao gồm cài đặt trong nhà và ngoài trời, đồng thời hiển thị số liệu thống kê trên màn hình LED dễ đọc. Thêm vào đó, nó cung cấp mức độ bão hòa oxy (SpO2) lên đến 100%, thay vì giới hạn kết quả đọc ở mức 99% như hầu hết các thiết bị.

Có thể khó hiểu chính xác số liệu thống kê sức khỏe của bạn – nhưng máy đo oxy xung này hy vọng sẽ đơn giản hóa nó. Màn hình LED hiển thị nhịp tim, độ bão hòa oxy và huyết áp của bạn trong vòng 10 giây sau khi gắn thiết bị vào đầu ngón tay của bạn. Sau đó, một cảnh báo tích hợp sẽ cảnh báo cho bạn hai trường hợp: nếu bạn bắt mạch không chính xác hoặc nếu số liệu thống kê của bạn nằm ngoài giới hạn an toàn. Điều này đảm bảo bạn không chỉ nhận được quyền truy cập vào dữ liệu của mình mà còn biết liệu các chỉ số quan trọng của bạn có đạt đến điểm không an toàn hay không. Đương nhiên, 95% người đánh giá đã cho thiết bị một đánh giá tích cực.

Thiết kế một nút bấm của máy đo oxy xung thân thiện với túi tiền này giúp mọi người ở mọi lứa tuổi dễ dàng sử dụng. Đơn giản chỉ cần kẹp nó trên ngón tay của bạn, nhấn nút và đợi số liệu thống kê của bạn hiển thị trên màn hình LED. Bộ phận hoạt động bằng pin sẽ tự động tắt sau 5 giây để bảo toàn năng lượng và biểu tượng hiển thị nguồn trên màn hình sẽ cho biết đã đến lúc lắp pin AAA mới vào hay chưa. Đã là sản phẩm phù hợp với hàng trăm người đánh giá, nó thậm chí còn đi kèm với dây buộc để mang thiết bị khi di chuyển.

Theo dõi nhịp tim và oxy liên tục trong 12 giờ với vòng theo dõi sức khỏe này. Một cảm biến vòng độc đáo theo dõi và hiển thị số liệu thống kê quan trọng của bạn trên màn hình để dễ dàng hiểu rõ hơn về sức khỏe của bạn. Nó cũng ghi lại dữ liệu hàng ngày của bạn, bạn có thể truy cập dữ liệu này trên ứng dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân để theo dõi xu hướng theo thời gian. Nhưng tính năng hấp dẫn nhất của thiết bị có thể sạc lại là cài đặt cảnh báo tùy chọn; nó rung chuông mỗi khi số liệu thống kê của bạn giảm xuống dưới ngưỡng bạn đặt trên ứng dụng. Một người đánh giá đã viết cài đặt cảnh báo này “đã cứu mạng họ” ngay lần đầu tiên họ đeo nó – và nó thậm chí còn gây ấn tượng với bác sĩ và y tá của người đánh giá khác khi họ trưng bày thiết bị tại một cuộc hẹn.

Theo dõi dữ liệu sức khỏe của bạn có thể là một công việc tẻ nhạt, nhưng máy đo oxy xung này sẽ giúp bạn. Nó kết nối với một ứng dụng điện thoại thông minh qua kết nối Bluetooth và gửi kết quả đọc của bạn trong thời gian thực để tạo báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm về mức độ oxy và nhịp tim của bạn. Nồng độ oxy của bạn được ghi lại chính xác, chỉ với độ lệch 2% giữa phạm vi đọc oxy bình thường (từ 70% đến 100%) – và một người đánh giá nhận thấy nó phù hợp với kết quả đo từ một thiết bị y tế được quy định tại văn phòng bác sĩ của họ trong hai trường hợp riêng biệt. .

Máy theo dõi thể dục là một sự thay thế đa năng tuyệt vời cho máy đo oxy xung. Một số thiết bị chọn từ Fitbit, như Fitbit Charge 4, có thể tính toán sự thay đổi lượng oxy ước tính của bạn bằng các cảm biến hồng ngoại và đỏ tích hợp hoạt động tương tự như máy đo oxy xung để ước tính lượng oxy trong máu của bạn. Dữ liệu được ghi lại trong ứng dụng giấc ngủ của bạn và cho biết liệu có những biến thể nhỏ hay lớn. Tất nhiên, Charge 4 tự hào có một danh sách dài các tính năng bổ sung như GPS tích hợp, theo dõi nhịp tim và theo dõi hoạt động thông qua một tính năng mới được gọi là “phút vùng hoạt động” – đây là một giải pháp thay thế để đạt được 10.000 bước mỗi ngày.

Đại dịch coronavirus có thể khiến bạn không đến phòng tập thể dục, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ thói quen tập luyện của bạn cũng nên bị hủy bỏ. Trên thực tế, thực hiện một số bài tập rèn luyện sức đề kháng – hoặc bất kỳ loại bài tập nào, cho vấn đề đó – sẽ giúp bạn giữ được sự tỉnh táo (xin chào, cách ly mệt mỏi) và bảo vệ sức khỏe của bạn.

Và may mắn thay, bạn không cần nhiều thiết bị tập thể dục để có được một buổi nâng nghiêm túc. Với một cặp tạ, không có giới hạn cho những gì bạn có thể làm. Cho dù mục tiêu của bạn là xây dựng kích thước cơ bắp hay tăng khối lượng cơ nạc và săn chắc, thì tạ là một trong những lý do mà huấn luyện viên hướng tới.

“Quả tạ không cần nhiều dung lượng. Renee Peel, một huấn luyện viên cá nhân được NSCA chứng nhận tại Fhitting Room, nói với Health. thách thức và hiệu quả trong việc tăng sức mạnh và cơ bắp. ”

Vì chọn một bộ tạ trên đường đua rất tốt cho bạn, đây là bài tập tạ từ đầu đến chân, do Peel tạo ra, bạn có thể thực hiện tại nhà. Nếu bạn là người mới bắt đầu, Peel khuyên bạn nên chọn mức tạ vừa phải và đặc biệt chú ý đến hình thức đó trong suốt quá trình tập luyện của bạn.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Phát triển từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp Giáo trình ChineMaster"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.