Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng Thầy Vũ ChineMaster
Đánh giá post

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5 là nội dung giáo án giảng dạy các lớp luyện thi HSK online uy tín của Thầy Vũ chuyên luyện thi tiếng Trung HSK 7, luyện thi tiếng Trung HSK 8 và luyện thi tiếng Trung HSK 9 tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Cơ sở 2 Sài Gòn. Tất cả các bài giảng đều được cập nhật liên tục mỗi ngày trên kênh Luyện thi HSK online,các bạn hãy nhớ chú tâm để ý xem để không bỏ lỡ bất cứ một bài giảng nhé.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung HSK online uy tín ChineMaster hiện nay đã đăng lịch học và lịch khai giảng cho những học viên mới,còn những bạn nào không có điều kiện học tiếng Trung offline thì hãy học tiếng Trung online.

Đăng ký khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Skype

Các bạn muốn ghi nhớ được nhiều chữ Hán thì hãy tải bộ gõ tiếng Trung online Sogou Pinyin về để gõ trên máy tính,dưới đây là link hướng dẫn do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn thảo và gửi đến các bạn.

Hướng dẫn tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Ngoài những khóa học trên ra, Trung tâm đào tạo và dạy học tiếng Trung Quốc mỗi ngày ChineMaster còn triển khai mở thêm các khóa học order hàng Trung Quốc trên Taobao 1688 Tmall dành cho dân buôn bán và dân kinh doanh.

Chi tiết khóa học nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao tmall

Các bạn hãy tải bộ thi thử HSK online về để thử xem trình độ của mình đang đến đâu nhé,bộ thi thử này do TYhạc sĩ Nguyễn Minh Vũ soạn và đăng tải

Thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua tại link sau nhé

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 4

Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

Nội dung chi tiết bài giảng này lớp Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

我听说在归仁的选区当选副有当地人中有良好的口碑。在他与选民交谈的那天,奎伊想问他几个问题,但会议在二楼举行。他失明了,无法用腿帮助它,他不得不放弃了。那年,奎伊去投票时,另一个女孩看到他在投票站挣扎。她问:“您要我帮忙吗?”他没有拒绝这个提议,但是不确定她的意图。

这并不是Quy第一次要求某人代他写下选票,而且在我们国家,有120万盲人选民投了票,他们在不知道这些选票写得正确的情况下就没有自己写下来。

这实际上是非法的,因为第60条在法律上的选举规定,如果选民写他/她的选票,没有人被允许看到它。但是,一个盲人如何能够控制它呢? 120万选民的选票可能被认为是无效的,而且从来没有人想到过解决该问题的办法。

国民议会和人民委员会的选举临近,我一直在思考Thach,H“轮椅”和Quy。对残疾人的态度也许也反映了社会对人民最重要的权利-投票权的普遍态度。

这种态度必须非常积极,因为根据公开声明,选民投票率高达99%,而选民也“感到振奋和兴奋”(五年前河内选举委员会说)。但是实际上,其中有多少票不是由选民自己投票产生的,有多少票获得了支持?我不知道。

残疾人士有身体或精神上的障碍。但是,在偏远地区有很多人的“意识”受损。他们可能不了解自己的权利或应该如何投票。如果仍然保持“如果不能做就让别人做”的态度(例如H“轮椅”和Quy的情况),那么投票箱将永远遥不可及,他们的选票将保持隐形。

作为残疾人,我一直希望有投票箱来帮助像我这样坐轮椅的人。经过培训以支持残疾人的投票人员;在更大范围内,我希望在这个问题上得到更多的宣传和进一步的支持,以便每个选民都能行使其合法的投票权,而不必求助于其他人。

但这可能是我的一厢情愿。只要报告的选民投票率接近100%,而且人们似乎仍然“很兴奋”,也许就不需要进行任何更改。

国家资助的研究是突破性创新的关键

上周四,副总理武德·达姆(Vu Duc Dam)呼吁提高国家研究经费的透明度。这是他使越南科技成为真正的增长引擎的五个方向之一。 VnExpress International特此介绍了比尔·盖茨(Bill Gates)的专栏文章,内容涉及国家资助的研究在加剧全球创新竞争中的作用。
美国对创新进行投资时,就会在国内创造公司和就业机会,使美国人更健康,更安全,并挽救生命,并在世界上最贫穷的国家与贫困作斗争。它为下一任总统提供了一个巨大的机会来帮助美国乃至全世界的人们。

当然,美国的创新能力并不是什么新鲜事物。我们已经发明了两个多世纪:想起本杰明·富兰克林,玛格丽特·奈特和托马斯·爱迪生。到第二次世界大战结束时,美国在汽车,航空航天,电子,医学和其他领域居世界领先地位。成功的公式也不复杂:政府为我们世界一流的研究机构提供的资金产生了美国企业家推向市场的新技术。

全新的是,比以往任何时候都更多的国家正在争夺全球领导地位,而且他们知道创新的价值。自2000年以来,韩国的研发支出(占GDP的百分比)增长了90%。中国的数量增加了一倍。美国已基本趋于平缓。全世界其他国家做出更多的承诺真是太好了,但是如果美国要保持其领导地位,就需要提高自己的实力。

我已经亲眼目睹了这类研究可能产生的影响。 1960年代计算机问世时,我很幸运能成为一名学生。起初它们非常昂贵,因此很难获得它们。但是美国政府的研究使微芯片革命成为现实,彻底改变了这种状况。我与他人共同创立的Microsoft使公司能够编写软件,使计算机成为提高生产力的宝贵工具。后来,互联网(联邦研究的另一产品)再次改变了游戏规则。

Phiên âm tiếng Trung cho bài giảng Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

Wǒ tīng shuō zài guī rén de xuǎnqū dāngxuǎn fù yǒu dāngdì rén zhōng yǒu liánghǎo de kǒubēi. Zài tā yǔ xuǎnmín jiāotán dì nèitiān, kuí yī xiǎng wèn tā jǐ gè wèntí, dàn huìyì zài èr lóu jǔxíng. Tā shīmíngliǎo, wúfǎ yòng tuǐ bāngzhù tā, tā bùdé bù fàngqìle. Nà nián, kuí yī qù tóupiào shí, lìng yīgè nǚhái kàn dào tā zài tóupiào zhàn zhēngzhá. Tā wèn:“Nín yào wǒ bāngmáng ma?” Tā méiyǒu jùjué zhège tíyì, dànshì bù quèdìng tā de yìtú.

Zhè bìng bùshì Quy dì yī cì yāoqiú mǒu rén dài tā xiě xià xuǎnpiào, érqiě zài wǒmen guójiā, yǒu 120 wàn mángrén xuǎnmín tóule piào, tāmen zài bù zhīdào zhèxiē xuǎnpiào xiě dé zhèngquè de qíngkuàng xià jiù méiyǒu zìjǐ xiě xiàlái.

Zhè shíjì shang shì fēifǎ de, yīnwèi dì 60 tiáo zài fǎlǜ shàng de xuǎnjǔ guīdìng, rúguǒ xuǎnmín xiě tā/tā de xuǎnpiào, méiyǒu rén bèi yǔnxǔ kàn dào tā. Dànshì, yīgè mángrén rúhé nénggòu kòngzhì tā ne? 120 Wàn xuǎnmín de xuǎnpiào kěnéng bèi rènwéi shì wúxiào de, érqiě cónglái méiyǒu rén xiǎngdàoguò jiějué gāi wèntí de bànfǎ.

Guómín yìhuì hé rénmín wěiyuánhuì de xuǎnjǔ línjìn, wǒ yīzhí zài sīkǎo Thach,H“lúnyǐ” hé Quy. Duì cánjí rén de tàidù yěxǔ yě fǎnyìngle shèhuì duì rénmín zuì zhòngyào de quánlì-tóupiào quán de pǔbiàn tàidù.

Zhè zhǒng tàidù bìxū fēicháng jījí, yīnwèi gēnjù gōngkāi shēngmíng, xuǎnmín tóupiào lǜ gāodá 99%, ér xuǎnmín yě “gǎndào zhènfèn hé xīngfèn”(wǔ nián qián hénèi xuǎnjǔ wěiyuánhuì shuō). Dànshì shíjì shang, qízhōng yǒu duōshǎo piào bùshì yóu xuǎnmín zìjǐ tóupiào chǎnshēng de, yǒu duōshǎo piào huòdéle zhīchí? Wǒ bù zhīdào.

Cánjí rénshì yǒu shēntǐ huò jīngshén shàng de zhàng’ài. Dànshì, zài piānyuǎn dìqū yǒu hěnduō rén de “yìshí” shòu sǔn. Tāmen kěnéng bù liǎojiě zìjǐ de quánlì huò yīnggāi rúhé tóupiào. Rúguǒ réngrán bǎochí “rúguǒ bùnéng zuò jiù ràng biérén zuò” de tàidù (lìrú H“lúnyǐ” hé Quy de qíngkuàng), nàme tóupiào xiāng jiāng yǒngyuǎn yáo bùkě jí, tāmen de xuǎnpiào jiāng bǎochí yǐnxíng.

Zuòwéi cánjí rén, wǒ yīzhí xīwàng yǒu tóupiào xiāng lái bāngzhù xiàng wǒ zhèyàng zuò lúnyǐ de rén. Jīngguò péixùn yǐ zhīchí cánjí rén de tóupiào rényuán; zài gèng dà fànwéi nèi, wǒ xīwàng zài zhège wèntí shàng dédào gèng duō de xuānchuán hé jìnyībù de zhīchí, yǐbiàn měi gè xuǎnmín dōu néng xíngshǐ qí héfǎ de tóupiào quán, ér bùbì qiúzhù yú qítārén.

Dàn zhè kěnéng shì wǒ de yīxiāngqíngyuàn. Zhǐyào bàogào de xuǎnmín tóupiào lǜ jiējìn 100%, érqiě rénmen sìhū réngrán “hěn xīngfèn”, yěxǔ jiù bù xūyào jìnxíng rènhé gēnggǎi.

Guójiā zīzhù de yánjiū shì túpò xìng chuàngxīn de guānjiàn

shàng zhōu sì, fù zǒnglǐ wǔ dé·dá mǔ (Vu Duc Dam) hūyù tígāo guójiā yánjiū jīngfèi de tòumíngdù. Zhè shì tā shǐ yuènán kējì chéngwéi zhēnzhèng de zēngzhǎng yǐnqíng de wǔ gè fāngxiàng zhī yī. VnExpress International tècǐ jièshàole bǐ’ěr·gài cí (Bill Gates) de zhuānlán wénzhāng, nèiróng shèjí guójiā zīzhù de yánjiū zài jiājù quánqiú chuàngxīn jìngzhēng zhōng de zuòyòng.
Měiguó duì chuàngxīn jìnxíng tóuzī shí, jiù huì zài guónèi chuàngzào gōngsī hé jiùyè jīhuì, shǐ měiguó rén gèng jiànkāng, gèng ānquán, bìng wǎnjiù shēngmìng, bìng zài shìjiè shàng zuì pínqióng de guójiā yǔ pínkùn zuò dòuzhēng. Tā wèi xià yīrèn zǒngtǒng tígōngle yīgè jùdà de jīhuì lái bāngzhù měiguó nǎizhì quán shìjiè de rénmen.

Dāngrán, měiguó de chuàngxīn nénglì bìng bùshì shénme xīnxiān shìwù. Wǒmen yǐjīng fāmíngliǎo liǎng gè duō shìjì: Xiǎngqǐ běnjiémíng·fùlánkèlín, mǎ gé lì tè·nài tè hé tuōmǎsī·àidíshēng. Dào dì èr cì shìjiè dàzhàn jiéshù shí, měiguó zài qìchē, hángkōng hángtiān, diànzǐ, yīxué hé qítā lǐngyù jū shìjiè lǐngxiān dìwèi. Chénggōng de gōngshì yě bù fùzá: Zhèngfǔ wèi wǒmen shìjiè yīliú de yán jiù jīgòu tígōng de zījīn chǎnshēngle měiguó qǐyè jiā tuī xiàng shìchǎng de xīn jìshù.

Quánxīn de shì, bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu gèng duō de guójiā zhèngzài zhēngduó quánqiú lǐngdǎo dìwèi, érqiě tāmen zhīdào chuàngxīn de jiàzhí. Zì 2000 nián yǐlái, hánguó de yánfā zhīchū (zhàn GDP de bǎifēnbǐ) zēngzhǎngle 90%. Zhōngguó de shùliàng zēngjiāle yī bèi. Měiguó yǐ jīběn qū yú pínghuǎn. Quán shìjiè qítā guójiā zuò chū gèng duō de chéngnuò zhēnshi tài hǎole, dànshì rúguǒ měiguó yào bǎochí qí lǐngdǎo dìwèi, jiù xūyào tígāo zìjǐ de shílì.

Wǒ yǐjīng qīnyǎn mùdǔle zhè lèi yánjiū kěnéng chǎnshēng de yǐngxiǎng. 1960 Niándài jìsuànjī wènshì shí, wǒ hěn xìngyùn néng chéngwéi yī míng xuéshēng. Qǐchū tāmen fēicháng ángguì, yīncǐ hěn nán huòdé tāmen. Dànshì měiguó zhèngfǔ de yánjiū shǐ wēi xīnpiàn gémìng chéngwéi xiànshí, chèdǐ gǎibiànle zhè zhǒng zhuàngkuàng. Wǒ yǔ tā rén gòngtóng chuànglì de Microsoft shǐ gōngsī nénggòu biānxiě ruǎnjiàn, shǐ jìsuànjī chéngwéi tígāo shēngchǎnlì de bǎoguì gōngjù. Hòulái, hùliánwǎng (liánbāng yánjiū de lìng yī chǎnpǐn) zàicì gǎibiànle yóuxì guīzé.

Phiên dịch tiếng Trung cho bài giảng này Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5

Tôi nghe nói rằng vị thứ trưởng được bầu ở khu vực bầu cử của Quy có danh tiếng tốt trong số những người dân địa phương ở đó. Hôm đến tiếp xúc cử tri, ông Quý muốn hỏi ông vài câu nhưng buổi tiếp xúc ở tầng hai. Đôi chân bị mù và không thể giúp được gì, anh đành phải bỏ cuộc. Năm đó, khi Quý đi bầu cử, một cô gái khác nhìn thấy anh đang loay hoay ở phòng bỏ phiếu. Cô ấy hỏi: “Bạn có muốn tôi giúp không?” Anh không từ chối lời đề nghị, nhưng không chắc chắn về ý định của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Quý phải nhờ người viết phiếu thay mình, và có 1,2 triệu cử tri mù ở nước ta đã bỏ phiếu mà họ không tự viết ra mà không biết rằng những lá phiếu này đã được viết đúng. .

Điều này thực sự là bất hợp pháp vì Điều 60 trong Luật Bầu cử quy định rằng khi một cử tri viết phiếu bầu của mình thì không ai được phép xem. Nhưng làm sao một người mù có thể kiểm soát được điều đó? 1,2 triệu cử tri có thể đã bỏ phiếu được cho là không hợp lệ và không ai nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này.

Bầu cử Quốc hội và Ủy ban nhân dân đang đến gần và tôi cứ nghĩ về Thạch, H “ngồi xe lăn” và Quý. Thái độ đối với người tàn tật có lẽ cũng phản ánh thái độ chung của xã hội đối với quyền quan trọng nhất của người dân – quyền bầu cử.

Thái độ này phải rất tích cực vì tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tới 99 phần trăm, theo các thông báo công khai, và cử tri đã “phấn khởi và vui mừng” (Ủy ban bầu cử của Hà Nội cho biết cách đây 5 năm). Nhưng trên thực tế, bao nhiêu lá phiếu trong số đó không phải do chính cử tri đưa ra, và bao nhiêu người nhận được sự ủng hộ? Tôi không biết.

Người khuyết tật bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần. Nhưng có rất nhiều người ở vùng sâu vùng xa bị suy giảm “nhận thức”. Họ có thể không hiểu các quyền của mình hoặc cách họ nên đi bỏ phiếu. Nếu vẫn giữ thái độ “nếu không làm được thì để người khác làm”, như trường hợp của H “ngồi xe lăn” và Quý, thì hòm phiếu sẽ mãi mãi xa tầm tay và lá phiếu của họ sẽ vô hình.

Là một người khuyết tật, tôi luôn ước ao có những thùng phiếu để giúp đỡ những người ngồi xe lăn như tôi; nhân viên bỏ phiếu được đào tạo để hỗ trợ người khuyết tật; và ở quy mô lớn hơn, tôi hy vọng công khai và hỗ trợ nhiều hơn nữa về vấn đề này để mọi cử tri có thể thực hiện quyền bầu cử hợp pháp của mình mà không cần nhờ đến người khác làm thay.

Nhưng đó có thể là mơ tưởng của tôi. Miễn là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được báo cáo ở mức gần 100 phần trăm và mọi người vẫn có vẻ “phấn khởi”, có lẽ sẽ không có gì cần phải thay đổi.

Chìa khóa nghiên cứu do nhà nước tài trợ để đổi mới đột phá

Thứ Năm tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi minh bạch hơn nữa nguồn tài trợ nghiên cứu của nhà nước. Đây là một trong năm hướng đi của ông nhằm biến khoa học và công nghệ trở thành động cơ tăng trưởng thực sự của Việt Nam. Theo đây, VnExpress International giới thiệu bài viết của Bill Gates về vai trò của nghiên cứu do nhà nước tài trợ trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng cao trong đổi mới.
Khi Hoa Kỳ đầu tư vào đổi mới, nó tạo ra các công ty và việc làm ngay tại nhà, giúp người Mỹ khỏe mạnh và an toàn hơn, đồng thời cứu sống và chống đói nghèo ở các nước nghèo nhất thế giới. Nó mang đến cho tổng thống tiếp theo một cơ hội to lớn để giúp đỡ mọi người ở Mỹ và trên toàn thế giới.

Tất nhiên, năng lực đổi mới của Mỹ không có gì mới. Chúng ta đã phát minh trong hơn hai thế kỷ: hãy nghĩ đến Benjamin Franklin, Margaret Knight, Thomas Edison. Vào cuối Thế chiến II, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử, y học và các lĩnh vực khác. Công thức thành công cũng không phức tạp: Chính phủ tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu đẳng cấp thế giới của chúng tôi tạo ra các công nghệ mới mà các doanh nhân Mỹ đưa ra thị trường.

Điều mới là hơn bao giờ hết, nhiều quốc gia đang cạnh tranh để giành vị trí lãnh đạo toàn cầu và họ biết giá trị của sự đổi mới. Kể từ năm 2000, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của Hàn Quốc (tính theo phần trăm GDP) đã tăng 90%. Của Trung Quốc đã tăng gấp đôi. Hoa Kỳ ‘về cơ bản đã phẳng. Thật tuyệt khi phần còn lại của thế giới đang cam kết nhiều hơn, nhưng nếu Hoa Kỳ muốn duy trì vai trò hàng đầu của mình, họ cần phải tăng cường cuộc chơi của mình.

Tôi đã tận mắt chứng kiến tác động của loại hình nghiên cứu này. Tôi đã may mắn được trở thành một sinh viên khi máy tính xuất hiện vào những năm 1960. Lúc đầu chúng rất đắt, vì vậy rất khó để tiếp cận chúng. Nhưng cuộc cách mạng vi mạch, được thực hiện bởi nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ, đã thay đổi hoàn toàn điều đó. Trong số những thứ khác, nó cho phép Microsoft, công ty do tôi đồng sáng lập, viết phần mềm biến máy tính trở thành một công cụ vô giá cho năng suất. Sau đó, Internet – một sản phẩm khác của nghiên cứu liên bang – đã thay đổi cuộc chơi một lần nữa.

Vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5 kết thúc tại đây,cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.

0 responses on "Luyện dịch tiếng Trung HSK 7 bài giảng số 5"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.