Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp

Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp
Đánh giá post

Chuyên đề luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 cùng Thầy Vũ

Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp chính là nội dung bài giảng ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn do Thạc sĩ Nguyến Minh Vũ thiết kế và đưa ra thành bài tập cho các bạn học viên luyện tập kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 đến HSK 9 sau khi đã học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

Các bạn nào vừa mới bắt đầu học tiếng Trung thì đừng bỏ qua bộ giáo trình tiếng Trung của Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ tại link dưới đây nhé

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster

Dưới đây là kênh website thi thử HSK online rất uy tín và chất lượng được Thầy Vũ đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để tạo dựng nên website này. Toàn bộ nội dung bài thi thử HSK online trên kênh này đều được chia sẻ miễn phí hoàn toàn từ A đến Z.

App thi thử HSK online thầy Vũ

Các bạn xem chi tiết bài học hôm qua Học từ vựng HSK 9 cấp nhanh nhất theo bài tập Thầy Vũ HSKK tại link sau nhé

Học từ vựng HSK 9 cấp nhanh nhất theo bài tập Thầy Vũ HSKK

Các bạn download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin xong thì cần cài đặt theo sự hướng dẫn của Thầy Vũ trong link bên dưới nhé. Bộ gó tiếng Trung Sogou này rất tốt dành cho những bạn đang học tiếng Trung nhé.

Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin bản mới nhất

Trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ ChineMaster vẫn luôn liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online cơ bản đến nâng cao qua các khóa giảng offline cũng như online,tại Hà Nội và TP HCM và có khóa học tiếng Trung qua Skype dành cho những bạn không có điều kiện đến học lớp offline.

Khóa học tiếng Trung online Skype 

Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp Thầy Vũ

Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp do Thầy Vũ thiết kế và đưa ra thành bài tập cho các bạn học viên luyện tập kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung HSK 7 đến HSK 9 sau khi đã học xong bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

新用户注册此应用后可免费使用 30 天,包括直播课程和 2,500 多种按需锻炼可供选择。 (这应该是很多新动作,可以让你通过几周的客厅健身。)许多用户转向他们在应用程序上跳舞和跳舞 HIIT 例程,这让你可以移动身体和出汗,同时感觉就像你只是在玩。您还可以尝试他们的编舞课程来学习完整的舞蹈套路并测试您的协调能力。

免费 30 天,您可以使用 NEOU 应用程序访问大量的锻炼方式,从 HIIT 到瑜伽。但你也会找到一流的力量训练程序,无论你家里有一些壶铃还是一套哑铃。查看“Bells Up”以学习使用壶铃进行摆动和其他动作。或者尝试“变得强壮”计划,以获得有效的肌肉锻炼程序。

使用代码 EXTEND60,您将获得 60 天的免费瑜伽流。您可以选择您的瑜伽健身水平(初级、中级或高级),并在家中尝试一系列日常练习。您还可以选择更平静、更慢的流量,专注于特定区域(如紧绷的臀部),或另一个让您的心脏以更强大、更快节奏的序列跳动。所有的套路都以欢快、充满活力的音乐为特色,让您振奋精神并找到一些平静。

CorePower 下个月对所有人免费,全国各地的实体工作室现已关闭)将为在家中的人们提供相同的工作室体验。选择他们的一级 (C1) 或二级 (C2) 瑜伽课程,其中包括快节奏的流程和舒缓的姿势。或者尝试瑜伽雕刻 (YS),将力量训练动作与瑜伽序列相结合。当您只需要获得一些禅意时,您还会找到冥想。

您可以使用此应用程序和随附设备进行多种选择。想学习基本的拳击技巧吗?查看他们的 YouTube 频道。想要尝试将拳击与体重增强式动作相结合的不同拳击 HIIT 训练?下载 FightCamp 应用程序。想要一位教练向您展示技术和全面锻炼,以及一个跟踪器来向您展示回合数并计算出拳次数?购买他们的打孔追踪器(每月 37 美元起),如果需要,还可以带手套和包。

开始对该应用程序的 30 天免费试用,并测试大量不同的锻炼方式——非常适合前一天去练瑜伽、下一天去上举重课并在周末跑步的人。你会发现从巴利到训练营到仅体重锻炼的一切,甚至是为孕妇设计的锻炼。

联合创始人、首席培训师和 BFF、Katrina Scott 和 Karena Dawn 以及她们的女培训师团队向您展示了如何在出汗的同时享受乐趣——他们将社区放在首位。在 Tone It Up 应用程序上,新用户可在下个月免费使用,您会发现一系列锻炼项目,从以 HIIT 为重点的例行程序到以不同身体部位(包括腹肌、臀部或手臂)为重点的力量计划。最重要的是,培训师的积极性和以团队为中心的态度提供了我们现在都需要的一些女孩时间。

锻炼时,好的形式是关键。不正确的锻炼或不良的姿势会导致受伤,更不用说如果你做错了,你可能会在出汗数小时后看不到任何结果。

杠铃练习对于初学者来说可能很棘手。在养成坏习惯之前,开始正确地结合杠铃动作很重要。查看初学者可能犯的这些常见的杠铃错误以及如何纠正它们。

谈到有氧运动器材时,固定自行车经常被忽视——除非你参加了真正的动感单车课程。但这是一个很大的错误。有氧运动的好处,加上您可以在健身房或在家中蹬车(如果您有自己的自行车),这意味着您可能会因为跳过两轮车而错过一些重要的健身收益。

“在健身房里,您可能倾向于在跑步机上进行一些有氧运动,但固定自行车是一种令人难以置信的锻炼方式,”NASM-CPT、CES、PES 和 MINDBODY 健康专家 Kate Ligler 说。她补充说,室内骑车不仅对关节温和,还能增强下半身的力量,而且比户外骑车安全得多。你也会燃烧大量卡路里——如果你以适中的速度工作,30 分钟内大约 200 到 300 卡路里,如果你提高强度,甚至更多。

您也不需要确切地知道如何骑两轮车来进行锻炼。无论您是骑自行车的新手还是狂热的骑自行车的人,都可以通过以下七种专家设计的固定自行车锻炼之一来亲身体验旋转的好处。只要确保你抓住一个计时器来计时所有间隔。

设计这项锻炼的 Ligler 说,这种适合初学者的固定自行车锻炼主要是有氧运动(也就是稳定的、中等强度的),但它结合了短时间、具有挑战性的间隔来锻炼身体和燃烧卡路里。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án bài giảng Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp.

Xīn yònghù zhùcè cǐ yìngyòng hòu kě miǎnfèi shǐyòng 30 tiān, bāokuò zhíbò kèchéng hé 2,500 duō zhǒng àn xū duànliàn kě gōng xuǎnzé. (Zhè yīnggāi shì hěnduō xīn dòngzuò, kěyǐ ràng nǐ tōngguò jǐ zhōu de kètīng jiànshēn.) Xǔduō yònghù zhuǎnxiàng tāmen zài yìngyòng chéngxù shàng tiàowǔ hé tiàowǔ HIIT lì chéng, zhè ràng nǐ kěyǐ yídòng shēntǐ hé chū hàn, tóngshí gǎnjué jiù xiàng nǐ zhǐshì zài wán. Nín hái kěyǐ chángshì tāmen de biān wǔ kèchéng lái xuéxí wánzhěng de wǔdǎo tàolù bìng cèshì nín de xiétiáo nénglì.

Miǎnfèi 30 tiān, nín kěyǐ shǐyòng NEOU yìngyòng chéngxù fǎngwèn dàliàng de duànliàn fāngshì, cóng HIIT dào yújiā. Dàn nǐ yě huì zhǎodào yīliú de lìliàng xùnliàn chéngxù, wúlùn nǐ jiā li yǒu yīxiē hú líng háishì yī tào yǎlíng. Chákàn “Bells Up” yǐ xuéxí shǐyòng hú líng jìnxíng bǎidòng hé qítā dòngzuò. Huòzhě chángshì “biàn dé qiángzhuàng” jìhuà, yǐ huòdé yǒuxiào de jīròu duànliàn chéngxù.

Shǐyòng dàimǎ EXTEND60, nín jiāng huòdé 60 tiān de miǎnfèi yújiā liú. Nín kěyǐ xuǎnzé nín de yújiā jiànshēn shuǐpíng (chūjí, zhōngjí huò gāojí), bìng zài jiāzhōng chángshì yī xìliè rìcháng liànxí. Nín hái kěyǐ xuǎnzé gèng píngjìng, gèng màn de liúliàng, zhuānzhù yú tèdìng qūyù (rú jǐn bēng de túnbù), huò lìng yīgè ràng nín de xīnzàng yǐ gèng qiángdà, gèng kuài jiézòu de xùliè tiàodòng. Suǒyǒu de tàolù dōu yǐ huānkuài, chōngmǎn huólì de yīnyuè wèi tèsè, ràng nín zhènfèn jīngshén bìng zhǎodào yīxiē píngjìng.

CorePower xià gè yuè duì suǒyǒu rén miǎnfèi, quánguó gèdì de shítǐ gōngzuò shì xiàn yǐ guānbì) jiāng wèi zài jiāzhōng de rénmen tígōng xiāngtóng de gōngzuò shì tǐyàn. Xuǎnzé tāmen de yī jí (C1) huò èr jí (C2) yújiā kèchéng, qízhōng bāokuò kuài jiézòu de liúchéng hé shūhuǎn de zīshì. Huòzhě chángshì yújiā diāokè (YS), jiāng lìliàng xùnliàn dòngzuò yǔ yújiā xùliè xiāng jiéhé. Dāng nín zhǐ xūyào huòdé yīxiē chán yì shí, nín hái huì zhǎodào míngxiǎng.

Nín kěyǐ shǐyòng cǐ yìngyòng chéngxù hé suí fù shèbèi jìnxíng duō zhǒng xuǎnzé. Xiǎng xuéxí jīběn de quánjí jìqiǎo ma? Chákàn tāmen de YouTube píndào. Xiǎng yào chángshì jiāng quánjí yǔ tǐzhòng zēngqiáng shì dòngzuò xiāng jiéhé de bùtóng quánjí HIIT xùnliàn? Xiàzài FightCamp yìngyòng chéngxù. Xiǎng yào yī wèi jiàoliàn xiàng nín zhǎnshì jìshù hé quánmiàn duànliàn, yǐjí yīgè gēnzōng qì lái xiàng nín zhǎnshì huíhé shù bìng jìsuàn chū quán cìshù? Gòumǎi tāmen de dǎ kǒng zhuīzōng qì (měi yuè 37 měiyuán qǐ), rúguǒ xūyào, hái kěyǐ dài shǒutào hé bāo.

Kāishǐ duì gāi yìngyòng chéngxù de 30 tiān miǎnfèi shìyòng, bìng cèshì dàliàng bùtóng de duànliàn fāngshì——fēicháng shìhé qián yītiān qù liàn yújiā, xià yītiān qù shàng jǔ chóng kè bìng zài zhōumò pǎobù de rén. Nǐ huì fāxiàn cóng bā lì dào xùnliàn yíng dào jǐn tǐzhòng duànliàn de yīqiè, shènzhì shì wèi yùnfù shèjì de duànliàn.

Liánhé chuàngshǐ rén, shǒuxí péixùn shī hé BFF,Katrina Scott hé Karena Dawn yǐjí tāmen de nǚ péixùn shī tuánduì xiàng nín zhǎn shì liǎo rúhé zài chū hàn de tóngshí xiǎngshòu lèqù——tāmen jiāng shèqū fàng zài shǒuwèi. Zài Tone It Up yìngyòng chéngxù shàng, xīn yònghù kě zàixià gè yuè miǎnfèi shǐyòng, nín huì fāxiàn yī xìliè duànliàn xiàngmù, cóng yǐ HIIT wéi zhòngdiǎn de lì xíng chéngxù dào yǐ bùtóng shēntǐ bùwèi (bāokuò fù jī, túnbù huò shǒubì) wéi zhòngdiǎn de lìliàng jìhuà. Zuì zhòngyào de shì, péixùn shī de jījíxìng hé yǐ tuánduì wéi zhōngxīn de tàidù tígōngle wǒmen xiànzài dōu xūyào de yīxiē nǚhái shíjiān.

Duànliàn shí, hǎo de xíngshì shì guānjiàn. Bù zhèngquè de duànliàn huò bùliáng de zīshì huì dǎozhì shòushāng, gèng bùyòng shuō rúguǒ nǐ zuò cuòle, nǐ kěnéng huì zài chū hàn shù xiǎoshí hòu kàn bù dào rènhé jiéguǒ.

Gànglíng liànxí duìyú chū xuézhě lái shuō kěnéng hěn jíshǒu. Zài yǎng chéng huài xíguàn zhīqián, kāishǐ zhèngquè de jiéhé gànglíng dòngzuò hěn zhòngyào. Chákàn chū xuézhě kěnéng fàn de zhèxiē chángjiàn de gànglíng cuòwù yǐjí rúhé jiūzhèng tāmen.

Tán dào yǒu yǎng yùndòng qìcái shí, gùdìng zìxíngchē jīngcháng bèi hūshì——chúfēi nǐ cānjiāle zhēnzhèng de dònggǎn dānchē kèchéng. Dàn zhè shì yīgè hěn dà de cuòwù. Yǒu yǎng yùndòng de hǎochù, jiā shàng nín kěyǐ zài jiànshēnfáng huò zài jiāzhōng dēng chē (rúguǒ nín yǒu zìjǐ de zìxíngchē), zhè yìwèizhe nín kěnéng huì yīnwèi tiàoguò liǎng lún chē ér cuòguò yīxiē zhòngyào de jiànshēn shōuyì.

“Zài jiànshēnfáng lǐ, nín kěnéng qīngxiàng yú zài pǎobù jīshàng jìnxíng yīxiē yǒu yǎng yùndòng, dàn gùdìng zìxíngchē shì yī zhǒng lìng rén nányǐ zhìxìn de duànliàn fāngshì,”NASM-CPT,CES,PES hé MINDBODY jiànkāng zhuānjiā Kate Ligler shuō. Tā bǔchōng shuō, shìnèi qí chē bùjǐn duì guānjié wēnhé, hái néng zēngqiáng xiàbànshēn de lìliàng, érqiě bǐ hùwài qí chē ānquán dé duō. Nǐ yě huì ránshāo dàliàng kǎlùlǐ——rúguǒ nǐ yǐ shìzhòng de sùdù gōngzuò,30 fēnzhōng nèi dàyuē 200 dào 300 kǎlùlǐ, rúguǒ nǐ tígāo qiángdù, shènzhì gèng duō.

Nín yě bù xūyào quèqiè dì zhīdào rúhé qí liǎng lún chē lái jìnxíng duànliàn. Wúlùn nín shì qí zìxíngchē de xīnshǒu háishì kuángrè de qí zìxíngchē de rén, dōu kěyǐ tōngguò yǐxià qī zhǒng zhuānjiā shèjì de gùdìng zìxíngchē duànliàn zhī yī lái qīnshēntǐyàn xuánzhuǎn de hǎochù. Zhǐyào quèbǎo nǐ zhuā zhù yīgè jìshí qì lái jìshí suǒyǒu jiàngé.

Shèjì zhè xiàng duànliàn de Ligler shuō, zhè zhǒng shìhé chū xuézhě de gùdìng zìxíngchē duànliàn zhǔyào shi yǒu yǎng yùndòng (yě jiùshì wěndìng de, zhōngděng qiángdù de), dàn tā jiéhéle duǎn shíjiān, jùyǒu tiǎozhàn xìng de jiàngé lái duànliàn shēn tǐ hé ránshāo kǎlùlǐ.

Phiên dịch tiếng Trung HSK sang tiếng Việt Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp.

Người dùng mới nhận được 30 ngày miễn phí khi bạn đăng ký ứng dụng này, hoàn thành với các lớp học trực tiếp và hơn 2.500 bài tập theo yêu cầu để bạn lựa chọn. (Đó sẽ là rất nhiều động tác mới để giúp bạn vượt qua một vài tuần tập thể dục tại phòng khách.) Nhiều người dùng chuyển sang các bài tập nhảy và nhảy HIIT của họ trên ứng dụng, giúp bạn có một cách để vận động cơ thể và đổ mồ hôi, cảm giác như bạn chỉ đang vui vẻ. Bạn cũng có thể thử tham gia các lớp học vũ đạo của họ để học một cách hoàn chỉnh các bài nhảy và kiểm tra khả năng phối hợp của mình.

Với 30 ngày miễn phí, bạn có thể truy cập vô số phong cách tập luyện, từ HIIT đến yoga với ứng dụng NEOU. Nhưng bạn cũng sẽ tìm thấy các thói quen rèn luyện sức mạnh hàng đầu, cho dù bạn có một số quả tạ ở nhà hay một bộ tạ. Xem “Bells Up” để học cách xoay người và các động tác khác với tạ ấm. Hoặc thử chương trình “Get Strong” để có các thói quen xây dựng cơ bắp và hiệu quả.

Sử dụng mã EXTEND60 và bạn nhận được 60 ngày tập yoga miễn phí. Bạn có thể chọn cấp độ thể dục yoga của mình (mới bắt đầu, trung cấp hoặc nâng cao) và thực hiện một loạt các thói quen để thử tại nhà. Bạn cũng có thể chọn giữa các dòng chảy nhẹ nhàng hơn, chậm hơn, các dòng chảy tập trung vào một khu vực cụ thể (như hông căng) hoặc một dòng khác giúp tim bạn đập mạnh hơn với một chuỗi nhịp độ nhanh hơn. Tất cả các thói quen đều có âm nhạc lạc quan, tràn đầy năng lượng để nâng cao tinh thần của bạn và tìm lại sự bình tĩnh.

Miễn phí cho tất cả mọi người trong tháng tiếp theo, CorePower (với các studio truyền thống trên toàn quốc hiện đã đóng cửa) sẽ cung cấp trải nghiệm trong studio tương tự cho mọi người ở nhà. Chọn các lớp yoga cấp độ một (C1) hoặc hai (C2) của họ, có các lớp học có nhịp độ nhanh, cùng với các tư thế nhẹ nhàng. Hoặc thử yoga điêu khắc (YS) để kết hợp các động tác rèn luyện sức mạnh với các chuỗi yoga. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phương pháp thiền định khi bạn chỉ cần đạt được một số thiền.

Bạn có một loạt các tùy chọn với ứng dụng này và thiết bị đi kèm. Bạn muốn học các kỹ năng đấm bốc cơ bản? Kiểm tra kênh YouTube của họ. Bạn đang muốn thử các bài tập HIIT quyền anh khác nhau kết hợp các đòn đấm với các động tác cân bằng trọng lượng cơ thể? Tải xuống ứng dụng FightCamp. Muốn một huấn luyện viên chỉ cho bạn cả kỹ thuật và bài tập đầy đủ, và một người theo dõi để chỉ cho bạn các hiệp và đếm số cú đấm của bạn? Mua thiết bị theo dõi cú đấm của họ (từ $ 37 / tháng), đi kèm với găng tay và túi xách nếu bạn muốn.

Bắt đầu bản dùng thử miễn phí 30 ngày của ứng dụng này và thử nghiệm rất nhiều phong cách tập luyện khác nhau — hoàn hảo cho những người đi tập yoga vào một ngày, một lớp cử tạ vào ngày hôm sau và chạy vào cuối tuần. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ barre đến bootcamp đến các bài tập chỉ dành cho trọng lượng cơ thể và thậm chí cả các bài tập dành cho phụ nữ mang thai.

Những người đồng sáng lập, huấn luyện viên chính và BFF, Katrina Scott và Karena Dawn, cùng với nhóm nữ huấn luyện viên của họ chỉ cho bạn cách để vui vẻ trong khi đổ mồ hôi — và họ ưu tiên cộng đồng. Trên ứng dụng Tone It Up, miễn phí trong tháng tới cho người dùng mới, bạn sẽ tìm thấy một loạt các bài tập từ các thói quen tập trung vào HIIT đến các kế hoạch sức mạnh tập trung vào các bộ phận cơ thể khác nhau, bao gồm cơ bụng, mông hoặc cánh tay. Quan trọng nhất, sự tích cực và thái độ làm việc tập trung của các huấn luyện viên mang lại một phần thời gian cho các cô gái mà tất cả chúng ta cần ngay bây giờ.

Hình thức tuyệt vời là chìa khóa khi tập luyện. Tập thể dục không đúng cách hoặc sai tư thế có thể dẫn đến chấn thương, chưa kể nếu bạn tập sai động tác, bạn có thể không thấy được kết quả nào sau nhiều giờ đổ mồ hôi.

Các bài tập với tạ có thể khó đối với người mới bắt đầu. Điều quan trọng là bắt đầu kết hợp các động tác với tạ một cách chính xác, trước khi bạn hình thành các thói quen xấu. Kiểm tra những sai lầm phổ biến với tạ mà người mới bắt đầu có thể mắc phải và cách sửa chúng.

Khi nói đến thiết bị hỗ trợ tim mạch, xe đạp cố định thường bị bỏ qua — trừ khi bạn đang tham gia một lớp học xoay tròn thực sự. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Những lợi ích về tim mạch, cộng với việc bạn có thể đạp xe tại phòng tập thể dục hoặc ngay tại nhà (nếu bạn có xe đạp riêng), có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ một số mức tăng thể lực nghiêm trọng bằng cách bỏ qua xe hai bánh.

Kate Ligler, chuyên gia chăm sóc sức khỏe của NASM-CPT, CES, PES và MINDBODY cho biết: “Bạn có thể có xu hướng nhảy trên máy chạy bộ để rèn luyện tim mạch tại phòng tập thể dục, nhưng xe đạp cố định là một bài tập đáng kinh ngạc. Cô cho biết thêm, đạp xe trong nhà không chỉ nhẹ nhàng cho các khớp mà còn tăng cường sức mạnh cho phần dưới cơ thể và an toàn hơn nhiều so với đạp xe ngoài trời. Bạn cũng sẽ đốt cháy lượng calo nghiêm trọng — khoảng 200 đến 300 trong 30 phút nếu bạn đang làm việc với tốc độ vừa phải và thậm chí nhiều hơn nếu bạn tăng cường độ đó.

Bạn cũng không cần phải biết chính xác cách đi xe hai bánh để tập luyện ngay. Cho dù bạn là người mới đi xe đạp hay một người đam mê đi xe đạp, hãy tận mắt trải nghiệm những lợi ích của vòng quay với một trong bảy bài tập đạp xe cố định do chuyên gia thiết kế sau đây. Chỉ cần đảm bảo bạn chọn bộ đếm thời gian để xem tất cả các khoảng thời gian.

Ligler, người thiết kế bài tập cho biết, bài tập đạp xe cố định thân thiện với người mới bắt đầu này chủ yếu là aerobic (hay còn gọi là cường độ vừa phải), nhưng nó kết hợp các khoảng thời gian ngắn, đầy thử thách để tăng cường thể lực và đốt cháy calo, Ligler, người thiết kế bài tập cho biết.

Trên đây là nội dung bài học hôm nay Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp
. Các bạn cần hỏi gì thêm thì để lại bình luận trong Diễn đàn Dân tiếng Trung hoặc Diễn đàn Học tiếng Trung ChineMaster nhé.

0 responses on "Bài tập luyện nghe HSK 7 HSK 8 HSK 9 học từ vựng HSK 9 cấp"

  Leave a Message

  CHINEMASTER CƠ SỞ 1

  Số 1 Ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 2

  Số 5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn).

  CHINEMASTER CƠ SỞ 3

  Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 4

  Ngõ 17 Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 5

  Số 349 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 6

  Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 7

  Số 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  CHINEMASTER CƠ SỞ 8

  Ngõ 250 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.