Thầy Vũ 0904684983 Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

Từ vựng HSK 5

Từ vựng HSK 5 bao gồm 2500 từ vựng tiếng Trung cơ bản được tổng hợp trong sách giáo trình Hán ngữ 1, giáo trình Hán ngữ 2, giáo trình Hán ngữ 3, giáo trình Hán ngữ 4 và giáo trình Hán ngữ 5.